Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

 

При използване на уебсайт http:// https://childrenssociety.net Вашите лични данни се обработват от Фондация “Общество на децата” с  ЕИК 176846032,

 

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 • Въз основа на договор – между Фондацията и сътрудниците и/или поръчка на определени услуги от нас;
 • Въз основа на закон – когато имаме законово задължение и/или основание произтичащо от нормативните актове;
 • Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи;

 

Когато поръчвате някоя от нашите услуги

 

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме своите задължения към Вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

 

Цели на обработката:

 

 • Установяване на самоличността на субектите на данни;
 • Подготовка, управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги които предлагаме в т.ч. цялостно обслужване по нашите продукти;
 • Изготвяне на предложение за сключване на договори, в т.ч. по електронен път;
 • Изготвяне и изпращане на фактура (сметка) за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • Уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас;
 • Изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.
 • За организиране на платени обучения, семинари, конференции, летни лагери и други публични прояви, при които се събират и обработват лични данни;
 • За участие на физически лица в програми, свързани със сътрудничество с държавни и общински институции, местни и чуждестранни организации, с оглед реализирането на проекти, насочени към постигането на целите на фондацията;

 

На това основание е възможно да обработваме следните данни:

 

 • Лични данни за контакт – телефонен номер и/или имейл;
 • Данни за идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта;
 • Данни за направените поръчки чрез потребителския профил;
 • Писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • Всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
 • Други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас.
 • Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна (обработка на договорно основание), за да може да сключим договора с вас и да го изпълняваме.

 

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

 

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

 

Лични данни можем да предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • държавни и общински институции, местни и чуждестранни организации;
 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;
 • адвокати, вписани съгласно Закона за адвокатурата;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с вас.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от сключването на договора.

 

Когато изпълняваме наши законови задължения

 

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

 

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

 

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

 

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

 

Обработка на основание – изрично съгласие

 

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от ваша страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за вас, ако откажете обработването на личните данни.

 

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните ви данни и информация.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да се свържете с нас на посочените контакти.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.

 

Защита на Вашите лични данни

 

За осигуряване на максимална защита на личните данните на своите служители и  клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти заедно с практическите разяснения и практики дадени от Комисията за защита на лични данни последно обновени от дата 01.04.2019г.

С цел максимална сигурност при обработка на личните данни в т.ч. при пренос и съхранение на вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност и са приведени към изискванията на Регламента (ЕС) 2016/679.

 

Лични данни, които сме получили от трети лица

 

В някои случаи се налага да обработваме ваши лични данни, които не са ни предоставени от вас лично, а сме получили от трети лица. Това са следните данни:

 • Данни от сътрудничество с държавни и общински институции, местни и чуждестранни организации;
 • Данни от наши партньори, сътрудници и доброволци – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие от субектите на лични данни;
 • Данни от наши потребители – препоръки, предоставяне на данни за страни по договор и др.

 

Права на Потребителите

 

Кaто потребители, можете да упражнявате своите права на имейл childrensocietybg@gmail.com

Вие имате всички права за защита на личните данни, като потребителите имат право на:

 

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неправилни или неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били нарушени.

Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Можете да ограничите обработването на лични данни от наша страна, когато:

 

 • Оспорите точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Ви ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

Право на жалба до надзорния орган

Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Политика за използваните “бисквитки” (“cookies”)

 

 1. Използваме бисквитки, за да подобрим Вашето преживяване в сайта. Разглеждайки съдържанието на сайта, вие се съгласявате и с използването на бисквитки. Молим да се запознаете с настоящата политика за бисквитки, преди да пристъпите към използване на уебсайта http://www.childrenssociety.net
 2. Бисквитките представляват малки файлове, съдържащи символи, най-често букви и цифри, които се съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да работи по-добре, по-бързо, като запазват определена информация, свързана с Вашите предпочитания, които сте избрали преди това.

 

 1. Бисквитките се използват, за да направим сърфирането в рамките на нашия уебсайт по-бързо и по-добро. Информацията, която се събира от бисквитките е статистическа и се използва, за да отстраним проблеми при сърфирането и диагностика. Използваме и бисквитките на някои външни библиотеки като тези на Google AMP HTML, за да направим всичко на сайта по-бързо.

 

 1. Бисквитките се използват, но не само и за сигурност на връзката и/или за събиране на обобщена статистическа информация. Те могат да бъдат използвани:
 • За да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия. След приключване на сесията, затваряне на браузъра или изход от уебсайта, те се изтриват.
 • Да служат за контролиране на сигурността в сайта.
 • Да запомнят настройки и предпочитания на потребителите на уебсайта.
 • Да събират и запазват статистическа и анонимна информация относно броя посещения, разглежданите страници и активността на уебсайта. Тези бисквитки помагат за подобряване на полезното действие на уебсайта.
 • Информация за използването на бисквитките и дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.
 • Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук. Използваните бисквитки се запазват само за определен период от време и не съхраняват лични данни. Те не се използват за установяване на конкретна самоличност. Информацията, събрана от бисквитките при използването на нашия уебсайт, се съхранява по напълно сигурен начин.
 1. Бисквитките не са абсолютно необходими, за да използвате уебсайта на компанията. Винаги можете да изтриете или блокирате бисквитките, като направите необходимите настройки на браузера си.

За повече информация относно бисквитките посетете www.allaboutcookies.org.

……………………………………………………………..

С благодарност за подкрепата в разработването на Политиките и извършеното дарение на фирма  Дейта Протекшън Сървиз – https://gdprservice.bg/